domi_nic: (Default)
[personal profile] domi_nic
Wiesz, Agnieszko, brak mi słów żeby Сi wyjaśnić,
Ale zdążysz... zrozumiesz mnie w jakiś sposób.
Ciemno, zimno, samotnie - no właśnie, właśnie,
Całe szczęście że nie zabrakło nam papierosów.

Ależ słuchaj, kobieta nie musi szlochać.
Boli, wiem, nikt nie kocha i nawet nie chce,
Będzie lepszy dzień, będzie inny chłopak,
Mamy twarde życie i twarde serce.

Więc, Agnieszko, bądźmy zdrowi i zobaczymy,
Czy nam uda się wytrzymać w tej walce z losem...
Wiesz, Agnieszko, mam ich gdzieś, te cholerne rymy,
Przecież widzisz, jak mi wychodzą - no właśnie, nosem.

Самые страшлые ошибки исправила добрая юзер Едынка, за что ей большое спасибо. Правильнописание уверенно приближается к тройке с минусом :)
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

domi_nic: (Default)
Доминика

April 2013

S M T W T F S
 12345 6
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 02:24 pm
Powered by Dreamwidth Studios